Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Partnerzy: - Mieszkania na sprzedaż Lubin - Mieszkania na sprzedaż Gdynia -

Kanalizacji nie można podłączyć do każdego domu. Decyzję co zrobić wówczas podejmuje się na podstawie wielkości działki, warunków gruntowych i wodnych, a także możliwości finansowych właściciela domu.

Na terenach nieobjętych kanalizacją wciąż najczęstszym rozwiązaniem jest odprowadzanie nieczystości do zbiornika zwanego szambem, który następnie wywozi się do najbliższej komunalnej oczyszczalni ścieków.

Alternatywą dla tego rozwiązania są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Stanowią one zespół urządzeń, dzięki którym część ścieków oczyszczana jest do takiego stopnia, iż mogą one być odprowadzane do gruntu bądź też do pobliskich wód powierzchniowych, nie stwarzając tym samym zagrożenia skażeniem gleb i wód.

Przydomową oczyszczalnię ścieków można wybudować wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

  • woda gruntowa musi znajdować się dostatecznie nisko
  • działka musi mieć duże rozmiary, jeśli teren nie posiada wodociągu
  • grunt musi być dostatecznie przepuszczalny, aby mógł wchłonąć oczyszczone ścieki lub też ścieki te można odprowadzić do pobliskiego cieku wodnego bądź zbiornika
  • trzeba zachować wymagane minimalne odległości od granicy działki, budynku mieszkalnego, ujęć wody, krzewów i drzew
  • należy przestrzegać zasad właściwej eksploatacji tego rodzaju oczyszczalni i stosować w domu nieszkodliwe dla żyjącej w niej pożytecznej flory bakteryjnej środki czyszczące
  • w przypadku ścieków odprowadzanych do gruntu konieczne jest, aby urządzenia rozsączające (np. drenaż) znajdowały się co najmniej 1,5 m ponad poziomem wód gruntowych

Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są popularne w naszym kraju. Polacy nie decydują się na nie głównie ze względu na obwarowaną licznymi warunkami i skomplikowanymi formalnościami budowę takiej oczyszczalni. Budowa przydomowej oczyszczalni wymaga zgłoszenia planowanej budowy w urzędzie gminy bądź starostwie powiatowym co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem montażu. Ponadto wymaga ona większej działki niż w przypadku szamba, a także sprawdzenia przepuszczalności gruntu i poziomu wód gruntowych. Niestety budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest także droższa niż budowa szamba (waha się od kilku do kilkunastu tysięcy wraz z montażem i zależy od rodzaju zastosowanej technologii). Pamiętajmy jednak o tym, że w przypadku spełnienia wszystkich warunków umożliwiających wybudowanie najtańszego rodzaju oczyszczalni (z drenażem rozsączającym), to tego rodzaju inwestycja zwraca się przeciętnie już po półtora roku, natomiast jej dalsza eksploatacja będzie niemal darmowa.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków, zależne są od zastosowanych w nich technologii:
1.Z drenażem rozsączającym- najtańsze, najczęściej stosowane i budowane tylko na gruntach przepuszczalnych; ścieki są wstępnie oczyszczane w osadniku gnilnym, następnie przepływają do drenażu umiejscowionym na warstwie żwiru, a na końcu spływają do gruntu- już po doczyszczeniu w warstwie żwiru i ewentualnie piasku pod nim.
2.Z filtrem piaskowym- stosowane na gruntach nieprzepuszczalnych (gliniastych lub ilastych); tego rodzaju oczyszczalnia działa podobnie jak ta z drenażem, lecz ścieki po przefiltrowaniu oraz oczyszczeniu w warstwach żwiru i piasku spływają następnie do drenażu zbierającego, potem zaś są odprowadzane do wód powierzchniowych lub do gruntu, poniżej warstwy nieprzepuszczalnej.
3.Z filtrem gruntowo-roślinnym (inaczej: oczyszczalnie hydrobotaniczne lub korzeniowe)- stosowane przeważnie na terenach gliniastych lub ilastych; wstępnie oczyszczone ścieki są rozsączane w środku takiego urządzenia albo w żwirze i piasku bądź też w ziemi, natomiast całość obsadza się roślinnością występującą na terenach podmokłych (np. trzciną, pałką wodną, wierzbą krzewiastą); działanie tego rodzaju oczyszczalni oparte jest na symbiozie roślin oraz mikroorganizmów rozwijających się w złożu filtra.
4.Ze złożem biologicznym lub reaktorem osadu czynnego- zajmują one bardzo mało miejsca, można je zatem stosować na małych posesjach, zwykle- na działkach, na których nie można rozsączać ścieków do gruntu; tego rodzaju przydomowe oczyszczalnie są znacznie droższe od drenażu rozsączającego i bardziej wrażliwe na niewłaściwą eksploatację; mają one osadnik gnilny oraz wtórny, a oprócz niego - zbiornik wypełniony lub specjalnie dobranym materiałem- złożem biologicznym albo wodą.

Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa. Polega ona na następujących czynnościach: okresowej kontroli składu odpływu, odpowiedniej regulacji natlenienia i uzupełnianie kultur mikroorganizmów, a także na usuwaniu osadu i kożucha z osadnika dwa razy do roku.